زبان ایتالیایی با حمید معصومی نژاد؛ «هندوانه» – قسمت 25

یتالیایی ها به هندوانه «کُکُمِرو» COCOMERO  می گویند. البته اهالی شمال ایتالیا برای هندوانه بیشتر از واژه «انگوریا»ANGURIA  استفاده می کنند.