وب سایت ها و کانال های مهم ایتالیا

شبکه های خبری تلویزیونی

پنج تیم برتر فوتبال سری آ ایتالیا

دانشگاه های مهم دولتی ایتالیا