برگزیده سردبیر

زبان ایتالیایی با حمید معصومی نژاد؛ «هندوانه» – قسمت 25

یتالیایی ها به هندوانه «کُکُمِرو» COCOMERO  می گویند. البته اهالی شمال ایتالیا برای هندوانه بیشتر از واژه «انگوریا»ANGURIA  استفاده می کنند.

نام خلیج فارس در دل تاریخ نقش بسته است

رم، معصومی نژاد _  آمفی تاتر باستانی «کلوسئو» در رم هر سال میعادگاه میلیون ها گردشگر خارجی است. در کنار کلوسئو، 4 نقشه سنگی وجود دارد که بر روی این نقشه ها، قلمرو امپراتوری رم، همسایگان و مناطق مختلف جهان باستان از جمله خلیج فارس مشاهده می شود. ایتالیایی ها آن را «GOLFO PERSICO»، می […]