تابلو نقاشی «گربه زبل ایرانی»

رم، معصومی نژاد _ این نقاشی، اثر ماریو رویلیونه، نقاش ایتالیایی اهل تورینو (1965-1883) است.

گربه ایرانی به انگلیسی گربه پرشین و به ایتالیایی گربه پرسیانو، یکی از نژادهای مو بلند گربه ایرانی است که دارای صورتی گرد و تخت و پوزه ای کوتاه است. قرن هاست که شخصیت آرام و صورت گرد و با مزه این گربه اصیل ایران زمین موجب محبویت خاص این حیوان خانگی در جهان از جمله ایتالیا شده است.