ملونی اولین نخست وزیر زن در ایتالیا شد

جورجا ملونی، جمعه شب پس از گفتگو با سرجو ماتارلا رئیس جمهور این کشور، با پذیرفتن ماموریت تشکیل دولت، اولین نخست وزیر زن در تاریخ این کشور شد.

ملونی که رهبر حزب راست افراطی «برادران ایتالیا» است، روز شنبه به همراه وزیران کابینه خود در کاخ ریاست جمهوری سوگند یاد می کند.