مصادره نام نظامی گنجوی در رم 11 ساله شد

رم، معصومی نژاد _ تندیس نظامی گنجوی شاعر و داستان سرای ایرانی سالهاست که به نام کشور دیگری در یکی از پارک های بزرگ و معروف شهر رم نصب شده است. مجسمه گنجوی در یکی از مناطق سرسبز شهر رم قرار دارد. در پلاک تندیس نظامی، از این شاعر بزرگ پارسی به عنوان شاعر اهل جمهوری آذربایجان نام برده شده است.

این تندیس توسط دولت آذربایجان به شهر رم اهدا شده است.

جالب است که بدانید در کمتر از یکصد متری مجسمه گنجوی، تندیس حکیم ابوالقاسم فردوسی دیگر شاعر پرآوازه ایرانی در میدانی به همین نام قرار دارد.