سنت جالب ایتالیایی ها هنگام تولد فرزند

رم، معصومی نژاد _ ایتالیایی ها هر چند یکی از کم فرزند آورترین ملت های جهان هستند اما تولد فرزندان خود را با آداب و رسوم مختلف، گرامی می دارند. یکی از این رسم های جالب مطلع کردن همسایگان خود از تولد فرزند در خانواده از طریق آویختن حلقه گل و روبان تزئینی به شکل های مختلف  بر سر در ورودی منزل است.

اگر زوج، صاحب فرزند پسر شود این حلقه تزئینی، آبی رنگ و اگر نوزاد دختر باشد این حلقه، صورتی رنگ در خارج از در آپارتمان و یا حتی در اصلی ساختمان نصب می شود. ایتالیایی ها به این شکل قصد دارند شادی تولد نو رسیده خود را با دیگران سهیم شوند.غ

این در حالی است که ادامه سیر نزولی باروری و افزایش امید به زندگی در ایتالیا، این کشور را به پیرترین کشور در قاره سبز تبدیل کرده است. بر اساس پیش بینی مرکز آمار ایتالیا (ایستات)، تا سال ۲۰۴۵ میلادی یعنی تا 22 سال دیگر یک میلیون نفر از جمعیت این کشور کاسته خواهد شد و در سال ۲۰۶۵ جمعیت کنونی ۶۰ میلیون نفری ایتالیا به ۵۴ میلیون نفر کاهش پیدا خواهد کرد.