زبان بدن ایتالیایی ها

رم، معصومی نژاد _ ایتالیایی‌ها مردمان خوش صحبتی هستند و جالب است که بدانید آن‌ها هنگام حرف زدن با یکدیگر و حتی از پشت تلفن، همواره از ایما و اشاره استفاده می‌کنند که در میان سایر ملل اروپایی کمتر دیده می‌شود. افرادی که با زبان ایتالیایی آشنایی ندارند می‌توانند با دیدن این تصاویر با یک ایتالیایی ارتباط برقرار کنند.

صحبت کردن جالب ایتالیایی‌ها با دست و صورت