زبان ایتالیایی با حمید معصومی نژاد _ قسمت 3

رم، معصومی نژاد _ در سومین قسمت آموزش زبان ایتالیایی، 6 نمونه دیگر از حرکت دست و زبان بدن ایتالیایی ها را یاد می گیرید. مردم ایتالیا عادت دارند همیشه با ایما و اشارات صحبت کنند.

زبان بدن در ایتالیایی

در این ویدئو کوتاه آموزشی ،همراه با من یکی از خبرنگاران ایتالیایی است. آشنایی با زبان و فرهنگ ایتالیایی بدون شناختن حرکات دست مردم این کشور در هنگام صحبت کردن، ممکن نیست.

فراموش نکنید همیشه همراه با حرکات دست، حالت چهره نیز باید تغییر کند.