باورهای خرافی عجیب و غریب ایتالیایی ها!

رم، معصومی نژاد _ با وجود پیشرفت روز افزون علم و رشد سطح دانش و اگاهی بشر، اما هنوز افرادی در کشور‌های مختلف مانند ایتالیا هستند که به باور‌های خرافی و اعتقادات عجیب و غریب اعتقاد دارند.

ایتالیایی‌ها می‌گویند اگر یک گربه سیاه دیدی که از جایی عبور می‌کند و یا بر سر راه شما ظاهر شد نباید از آن مسیر عبور کنی، زیرا بدشانسی می‌آورد.

در ایتالیا بسیاری از مردم اعتقاد دارند که پیش بینی پیروزی برای تیم محبوبشان در مسابقات ورزشی برای تیم بدشانسی می‌آورد و برای همین جلو جلو حرفی از نتیجه بازی نمی‌زنند.