ایتالیا؛ قدم زدن فیل غول پیکر در ترافیک

رم، معصومی نژاد _ راه رفتن یک فیل بزرگ در پیاده رو خیابانی شلوغ در شهر لاکوئیلا ایتالیا، خبر ساز شد. این فیل سیرک همراه با مربی اش برای ساعتی در خیابان های شهر پیاده روی کرد. حضور این فیل در خیابان، اعتراض دوستداران و حامیان حیات وحش را در ایتالیا در پی داشته است.

قدم زدن فیل غول پیکر در خیابان بدون مجوز شهرداری و پلیس انجام شده بود. این در حالی است که مشاهده این فیل در کنار خیابان موجب تعجب رانندگان و عابران شده بود.