زبان ایتالیایی

رم، معصومی نژاد – یکی از گزینه های موجود در سایتم، آشنا کردن شما با زبان ایتالیایی و به ویژه واژه های پرکاربرد و ضرب المثل ها و مکالمات روزمره است.

سعی می کنم هر هفته چهار روز را به زبان ایتالیایی اختصاص بدهم.  البته با توجه به این که ایتالیایی ها عادت دارند همیشه با ایما و اشارات صحبت کنند، من شروع آموزش زبان ایتالیایی را با حرکات دست و به اصطلاح زبان بدن ایتالیایی ها شروع می کنم.