آشپزی ایتالیایی، نامزد ثبت در یونسکو شد

دولت ایتالیا، آشپزی این کشور را رسما، نامزد ثبت در فهرست میراث فرهنگی ناملموس بشریت یونسکو در سال 2023 کرد. این تصمیم دولت ایتالیا بنا به پیشنهاد وزارت خانه های فرهنگ و کشاورزی این کشور اتخاذ شده است. این پرونده آشپزی ایتالیایی، قرار است توسط وزارت امور خارجه ایتالیا به یونسکو ارسال شود. یونسکو در این زمینه در سال 2025  میلادی تصمیم گیری خواهد کرد.

در معرفی این نامزدی آمده است : « آشپزی ایتالیایی مجموعه ای از سنت‌ها و نشان‌ دهنده تنوع زیست‌ فرهنگی کشور است و بر این وجه مشترک بنا شده که تهیه غذا و صرف آن، فرصتی برای به اشتراک‌ گذاشتن زندگی می باشد».